Biz hakda

Wei Sheng New Material Technology Co., Ltd.

Biz kim?

Wei Sheng New Material Technology Co., Ltd. Pekiniň golaýyndaky Hebei welaýatynyň Hengşui şäherinde 2019-njy ýylda döredildi. Biz hünärmen we ygtybarly eksportçy.

Size näme hödürläp bileris?

Esasan jadyly reňkli alaw poroşokyny eksport edýäris, ony öndürmek üçin öz zawodymyz bar. Jadyly reňkli ýangyn poroşokyny ökde öndüriji we eksport ediji we elmydama jadyly reňkli ýangyn biznesi we gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirmek üçin feýerwerk işi bilen meşgullanýarys.

about us

Önümlerimiz

about us

Jadyly reňkli alaw tozy näme? Köp adam bu önüm bilen tanyş däl.
Täze zat, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa. Bonfire Party, Camfire Party, ýapyk maşgala oturylyşygy we plýa beach oturylyşygy üçin ulanylýar. . Islendik agaç odyna reňk alawyny goşmak üçin ulanylýar, bize ajaýyp reňkli ot getirip biler, size başga ajaýyp displeý berip biler!
Ony nädip ulanmaly? Örän ýönekeý! Paketleri açmagyňyz hökman däl, açylmadyk paketleri islendik odun ýakýan oda taşlaň, bu gowy, onsoň owadan reňkli Ot görüp bilersiňiz! Bu oturylyşyk üçin iň gowy saýlaw.

Jadyly reňkli alaw poroşokyndan başga-da, Hytaýyň feýerwerkini, Sarp ediji feýerwerkini, Sowuk sowuk feýerwerkini, Doglan gün torty feýerwerkini, Rim şemini, şekilli uçgunlary we çüwdürim maşynyny, reňkli el tüsse bombasyny eksport edýäris, dogduk şäherimiz Liuangda ýerleşýän köp sanly feýerwerk zawody bilen hyzmatdaşlyk edýäris. feýerwerk.

Hyzmatymyz

about us

Beýleki hytaý gyzgyn satuw önümlerini hem eksport edýäris, Näme isleseňiz, maňa aýdyň. Isleýän zadyňyzy almak üçin bilelikde işleşeliň.Iň bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli!! Siziň bagtly we kanagatlanmagyňyz biziň gymmatlygymyzdyr!

Gowşuryş wagtyňyzy we önümiň hilini kepillendirmek üçin gowy hil gözegçilik ulgamy we gözden geçirişimiz bar. Marka önümlerini, OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris. Müşderilerimize has köp baha bermek üçin elimizden gelenini edýäris. Uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz bolar diýip umyt edýäris!