Gök alaw reňkleýji

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, agaçdaky alaw adatça sary bolýar we adaty reňke degişlidir, ýalyn sary ýa-da birneme gyzyl, adamlar adaty bolşy ýaly ýakyp başlaýarlar. Adamlar bu reňklere öwrenişen ýaly, ot ýitýänçä oda aýratyn ýa-da ýatdan çykmajak täsir galdyrmaýar.

Adamlaryň odun oduny ýakmak islemeginiň sebäbi, adamlar diňe bir odun odunyň getiren ýylylygyndan lezzet almaly däl, esasanam gyşda, şeýle hem alawyň getiren ýumşak we süýji, romantik we aýratyn atmosferasyny duýmalydyr.

Dynç günleri, ýubileýler ýa-da baýramçylyklar, ulular, çagalar, dostlar, pişikler, itler, ýyly kamin, plýa beach we ot ýakýan ýyly jaý, bularyň hemmesi bizi gowy duýýar. Elbetde, bu wagt alawymyz özboluşly özüne çekijiligi, jadyly gökden çykar. Simönekeýje bu reňkli haltalary ot ýakýan otda goýuň, ýalyn derrew sary ýa-da gyzyl reňkden gök reňkde üýtgeýär. Bu ajayyp.

Bu diňe "gök alaw reňkleýji" diýýän önümimiz we tans edýän gök alaw, adamlar ýanýança dünýädäki iň gowy maşgala ýa-da partiýa bagtyndan lezzet alýar.


Iş wagty: Iýun-03-2019