Sparkler feýerwerk

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Fireangyn söndüriji we feýerwerk
Feýerwerk görnüşi: uçgun
Gelip çykan ýeri: Liuýan, Hytaý
Waka: Toý / oturylyşyk / doglan gün / täze ýyl / Çirstmas
Reňk: Gülgüne / gök / ýaşyl / gyzyl / altyn / kümüş
Ulanylyşy: El götermek
Effekt: Reňkli uçgunlar
Ölçegi: uzynlygy 17.5 sm ýa-da özleşdiriň
Gaplamak: kartonda 288 sany ýa-da özüňiz düzüň
Aýratynlygy: içerde we açyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen tutulýan feýerwerk we el bilen dolandyrylýan çüwdürim diýlip hem atlandyrylýan erteki taýagy, feýerwerkiň bir görnüşidir. Peri taýagy owadan görnüşi, dürli ululyklary we dürli görnüşleri bar we işlemek aňsat, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa. Peri taýagy ýakylan badyna derrew ajaýyp uçgunlar çykar. Toý, sahna çäreleri, dabaralar, açylyş we ş.m. ýaly ähli ýagdaýlar üçin amatly.

Sparklers fireworks
Sparklers fireworks
Sparklers fireworks
Sparklers fireworks
Sparklers fireworks
Sparklers fireworks

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler